Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) Hudry Hudry www.hudryhudry.sk (ďalej len „VOP“).

Vydané podľa zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

ČL. 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Mgr. Vladimíra Rojáková – Hudry Hudry
Štefánikova 3874/4, 080 01 Prešov
IČO: 50 758 373
DIČ: 1074565844
IČ DPH: SK1074565844

Bankové spojenie: IBAN: SK28 1111 0000 0014 2194 2009, BIC: CEKOSKBX
Zapísaná: OU Prešov, č. živnostenského registra: 750-48028
E-mail: shop@hudryhudry.sk

ČL. 2 DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV

1) Prevádzkovateľ / predávajúci / dodávateľ Tovarov a služieb e-shopu: www.hudryhudry.sk je fyzická osoba Mgr. Vladimíra Rojáková – Hudry Hudry, Štefánikova 3874/4, 080 01 Prešov

2) Kupujúci: každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí s VOP a reklamačnými podmienkami a objedná si Tovar prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.

3) Spotrebiteľ: Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4) Obchodný partner: Kupujúci – fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, zapísaný v príslušnom registri (Obchodný register, živnostenský register), ktorý nakupuje Tovar za účelom podnikania (najmä maloobchod).

5) E-shop: počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

6) Tovar: všetky produkty, vrátane služieb, zverejnené a ponúkané na predaj na stránkach e-shopu.

7) Objednávka: návrh Kupujúceho, adresovaný prostredníctvom e-shopu Predávajúcemu, ktorým Kupujúci navrhuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy, na základe ktorej je realizovaný predaj Tovarov.

8) Potvrdenie Objednávky Kupujúcim: vyhlásenie Kupujúceho v e-shope postupom podľa čl. 4 bod 4. a 5. týchto VOP, ktorým potvrdí svoju vôľu byť viazaný Objednávkou. Objednávka sa tým pre Kupujúceho stáva záväznou.

9) Prijatie Objednávky: záväzné vyhlásenie Predávajúceho zaslané e-mailom Kupujúcemu, ktorým Predávajúci súhlasí s Objednávkou, prideľuje Objednávke poradové číslo alebo iné identifikátory, zasiela Kupujúcemu platobnú inštrukciu v prípade zvoleného spôsobu platby prevodom na účet Predávajúceho a oznamuje Kupujúcemu ďalšie informácie nevyhnutné alebo vhodné pre bezproblémové vybavenie Objednávky.

10) Kúpna zmluva: zmluva uzavretá na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá prostredníctvom e-shopu, z ktorej Predávajúcemu vyplýva povinnosť dodať Tovar v dohodnutom množstve, kvalite, za dohodnutú Kúpnu cenu a dohodnutým spôsobom v lehote podľa týchto VOP a Kupujúcemu vyplýva povinnosť zaplatiť dohodnutú Kúpnu cenu a náklady dodania a prevziať riadne dodaný Tovar. Kúpna zmluva vzniká momentom odoslania Prijatia Objednávky z elektronickej adresy Predávajúceho, okrem prípadu, ak Predávajúci obratom obdrží hlásenie o nemožnosti doručenia elektronickej pošty; v tom prípade Objednávka zaniká, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

11) Registrácia: vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre doplnenie údajov o Spotrebiteľovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania našich služieb, avšak spájajú sa s ňou určité výhody.

12) Kupujúci akceptuje elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To sa nevzťahuje pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní v súlade s § 7 a nasl. Zákona.

13) Zmluvnými stranami sa rozumejú Predávajúci a Kupujúci.

ČL. 3 INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ PRED VYTVORENÍM OBJEDNÁVKY

1) E-shop vyžaduje od každého Kupujúceho, aby pred potvrdením Objednávky potvrdil, že sa oboznámil s týmito VOP.

2) Pred tým, ako Kupujúci vytvorí Objednávku, Predávajúci poskytuje každému Kupujúcemu nasledujúce informácie pred uzavretím Kúpnej zmluvy, a to prostredníctvom týchto VOP:

a) hlavné vlastnosti Tovaru v rozsahu primeranom možnostiam e-shopu sú jasne a zrozumiteľne opísané pri každom Tovare zobrazenom na e-shope

b) Predávajúcim je Mgr. Vladimíra Rojáková – Hudry Hudry, Štefánikova 3874/4, 080 01 Prešov

c) kontaktné údaje Predávajúceho sú tel.číslo: +421 902 390 216, adresa elektronickej pošty: shop@hudryhudry.sk

d) adresa Predávajúceho, na ktorej môže Kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet: predajňa Hudry Hudry, Hlavná 39, 080 01 Prešov

e) celková cena Tovaru vrátane dane z priadnej hodnoty (DPH = 20%, knihy 10%) a vrátane všetkých ostatných daní bude Kupujúcemu oznámená e-shopom po vložení Tovaru do košíka a zvolení množstva Tovaru

f) celková požadovaná úhrada nákladov na dopravu, dodanie, poštovného, ostatných nákladov a poplatkov bude Kupujúcemu oznámená e-shopom po zvolení spôsobu dopravy Tovaru, pričom používané ceny dopravy, dodania, poštovného, nákladov a poplatkov, z ktorých sa táto úhrada vypočítava, sú uvedené v čl.8 týchto VOP

g) Predávajúci nepoužíva pre diaľkovú komunikáciu s Kupujúcim číslo so zvýšenou tarifou, avšak Kupujúci komunikujúci telefonicky zo zahraničia berie na vedomie, že hovory môžu byť spoplatňované inak ako hovory v rámci Slovenskej republiky

h) platobné podmienky sú upravené v čl.6 týchto VOP

i) dodacie podmienky a lehoty pre dodanie Tovaru sú upravené v čl.7 týchto VOP

j) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov sú upravené v časti III. týchto VOP

k.1) Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorým je Spotrebiteľ, že má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy za nasledovných podmienok: odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ urobiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru; Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru. Ak sa Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, považuje sa Tovar za prevzatý okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, považuje sa Tovar za prevzatý okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu. Ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, považuje sa Tovar za prevzatý okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru (ďalej spoločne len „Deň prevzatia Tovaru Spotrebiteľom“).

k.2) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie, t.j. pred Dňom prevzatia Tovaru. Spotrebiteľ nemá právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch:

a) predmetom Kúpnej zmluvy je poskytnutie služby a jej poskytovanie sa začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak k úplnému poskytnutiu služby aj došlo,

b) predmetom Kúpnej zmluvy je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určené osobitne pre jedného Spotrebiteľa,

c) predmetom Kúpnej zmluvy je predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

d) predmetom Kúpnej zmluvy je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil,

e) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho.

k.3) Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Spotrebiteľ.

k.4) Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail, USB kľúč, CD, DVD). Spotrebiteľ môže použiť formulár, ktorý je prílohou týchto VOP.

k.5) Odstúpenie je účinné doručením oznámenia o odstúpení Predávajúcemu. Lehota pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje zachovanú, pokiaľ oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

k.6) Zachovanie lehoty je povinný preukázať Spotrebiteľ. Pri pochybnostiach o doručení sa oznámenie o odstúpení považuje za doručené uplynutím času primeranému zvolenému spôsobu doručovania, ak Spotrebiteľ preukáže odoslanie oznámenia o odstúpení na adresu podľa písm. b), c) alebo d). Oznámenie o odstúpení odoslané e-mailom neplatí za doručené, pokiaľ sa spotrebiteľovi vráti správa o nedoručiteľnosti e-mailu.

k.7) Ak zásielku zaslanú Predávajúcemu poštou Predávajúci odmietol prevziať alebo ju Predávajúci neprevzal v odbernej lehote alebo ak Predávajúceho na adrese podľa písm. b) alebo d) nemožno zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu adresu, ak má adresát právo na doposlanie poštovej zásielky, potom sa zásielka obsahujúca oznámenie o odstúpení považuje za doručenú Predávajúcemu dňom jej odoslania Predávajúcemu na adresu podľa písm. b) alebo d).

k.8) Po odstúpení Spotrebiteľa ak Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bola služba, má Predávajúci právo požadovať od Spotrebiteľa úhradu ceny za službu, ktorá bola úplne poskytnutá.

k.9) Do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu vráti Predávajúci Spotrebiteľovi zaplatenú Kúpnu cenu, zaplatené náklady na dopravu, dodanie a poštové len do výšky najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia ponúkaného Predávajúcim, iné zaplatené náklady a zaplatené poplatky rovnakým spôsobom, t.j. prevodom späť na účet Spotrebiteľa, alebo výplatou v hotovosti do rúk Spotrebiteľa (ďalej len „Vrátenie platby Spotrebiteľovi“). Spotrebiteľ sa môže s Predávajúcim dohodnúť na inom spôsobe vrátenia.

k.10) Podmienkou Vrátenia platby Spotrebiteľovi je doručenie Tovaru, ktorého sa odstúpenie týka, Predávajúcemu alebo preukázanie, že Spotrebiteľ Tovar, ktorého sa odstúpenie týka, zaslal späť Predávajúcemu. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je povinný Tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru a to tak, aby bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ. Zásielky zaslané Predávajúcemu na dobierku Predávajúci nepreberie.

l) Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorým je Spotrebiteľ, že ak využije svoje právo a odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu a tiež náklady na vrátenie takého Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty

m) ak Kupujúci, ktorým je Spotrebiteľ, odstúpi od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je služba a udelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, je povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, a preto Predávajúci započíta hodnotu skutočne poskytnutého plnenia voči nároku na vrátanie zaplatenej Kúpnej ceny

n) po uplynutí 14 dní Odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom, nie je Kupujúci, ktorým je Spotrebiteľ, oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak ďalej nie je uvedené inak

o) Predávajúci poučuje Kupujúceho, ktorým je Spotrebiteľ o svojej zodpovednosti za vady Tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka: ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

p) informácie o záruke poskytovanej výrobcom podľa prísnejších zásad, ako vyžadujú platné právne predpisy, ak sa taká poskytuje, sú uvedené na e-shope pri Tovare, ktorého sa predĺženie záruky týka

q) práva a povinnosti zmluvných strán z Kúpnej zmluvy zaniknú momentom, kedy si každá zmluvná strana (Predávajúci a Kupujúci) splní svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy

r) Predávajúci nežiada od Kupujúceho poskytnutie preddavku; za preddavok sa nepovažuje prípad, ak si Kupujúci zvolí možnosť platby pred dodaním Tovaru

Informácie uvedené v tomto článku a príslušných častiach VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

ČL. 4 OBJEDNÁVKA

1) Objednávka vzniká na základe potvrdenia Tovaru uloženého do košíka (vyplnenie elektronického formulára) v e-shope Kupujúcim.

2) Objednávka musí obsahovať aspoň:

a) údaje o Kupujúcom: meno a priezvisko alebo obchodné meno, IČO a fakturačnú adresu firmy, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu odberného miesta (dodania) v rozsahu ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát, kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail),

b) informácie o Tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov Tovaru, množstvo, cena),

c) dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za Tovar,

d) potvrdenie súhlasu s týmito VOP.

3) Kupujúcemu je po vytvorení Objednávky v e-shope automaticky generované zhrnutie Objednávky obsahujúce najmä informáciu o

a) Tovare,

b) celkovú cenu Tovaru vrátane dane z priadnej hodnoty a vrátane všetkých ostatných daní a celkovú požadovanú úhradu nákladov na dopravu, dodanie, poštovného, ostatných nákladov a poplatkov (ďalej spoločne aj ako „Celková platba“).

4) Predávajúci podmieňuje v e-shope funkciu Potvrdenia Objednávky Kupujúcim súčasným potvrdením, že Kupujúci bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť Celkovú platbu. Toto potvrdenie vykoná Kupujúci stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ alebo aktivovaním inej podobnej funkcie na e-shope.

5) Kupujúci Potvrdením objednávky súhlasí so znením týchto VOP a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných Tovarov, a teda Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou.

6) Po Potvrdení Objednávky Kupujúcim odošle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho Prijatie Objednávky, okrem prípadu, ak Predávajúci odmietne Tovar Kupujúcemu dodať. O odmietnutí Objednávky odošle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho informáciu spolu s uvedením dôvodu. Odoslaním odmietnutia Objednávky zaniká Objednávka Kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku len vo vzťahu k niektorému Tovaru. V tom prípade má Kupujúci právo nesúhlasiť s takouto zmenou Objednávky doručením e-mailu Predávajúcemu a Objednávka tým v plnom rozsahu zaniká. Pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade dohodnú prostredníctvom elektronickej komunikácie na iných zmenách potvrdenej Objednávky, bude sa obsah Kúpnej zmluvy posudzovať podľa obsahu týchto dojednaní a Kúpna zmluva bude uzatvorená vzájomným odsúhlasením zmenenej Objednávky.

ČL. 5 CENA

1) Každý Tovar je označený cenou platnou v čase, kedy je zobrazená. Cena je uvedená vrátane zákonom stanovenej sadzby DPH (20%, knihy 10%) a Predávajúci je cenou takto zobrazenou viazaný.

2) Znížená cena na Tovary v akcii prípadne v zľave platí do vypredania skladových zásob. To neplatí, pokiaľ Predávajúci uvedie pri konkrétnom výrobku iné podmienky akcie prípadne zľavy.

3) Podmienky dodania tovaru, spôsobu platby a ceny Tovaru pre Obchodných partnerov budú stanovené po vzájomnej dohode s Predávajúcim.

ČL. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

1) Za Tovar je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) hotovosťou alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na odbernom mieste,

b) dobierkou (platba priamo pri odbere tovaru od doručovateľa, dokladom o platbe je doklad vystavený doručovateľom),

c) prevodom na účet Predávajúceho číslo účtu IBAN: SK28 1111 0000 0014 2194 2009, BIC: CEKOSKBX s variabilným symbolom, ktorým je číslo Objednávky uvedené v Prijatí Objednávky doručenom Kupujúcemu (Tovar bude vyexpedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na vyššie uvedený účet Predávajúceho).

2) Vlastníctvo k Tovaru nadobúda Kupujúci až po uhradení plnej sumy za objednaný tovar Predávajúcemu.

ČL. 7 DODACIE PODMIENKY

1) Dodávky objednaného Tovaru prostredníctvom e-shopu realizujeme podľa dostupnosti Tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho. Tovar označený v e-shope „skladom“ je k dispozícii k dodaniu priamo zo skladu Predávajúceho. Tovar, ktorý je v e-shope označený ako Tovar „na objednávku“, nie je k dispozícii k dodaniu a Predávajúci nezodpovedá za jeho dostupnosť u tretích strán, avšak vynaloží potrebné úsilie k jeho zabezpečeniu.

2) Tovary „na sklade“ budú expedované v čo najkratšom čase, obvykle do 1-2 pracovných dní odo

a) dňa Prijatia Objednávky so zvoleným spôsobom platby podľa čl. 6 písm. a) alebo b),

b) dňa pripísania Celkovej platby na účet Predávajúceho pri Objednávke so zvoleným spôsobom platby podľa čl. 6 písm. c) alebo d),

a to na miesto dodania uvedené v Objednávke, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

3) Dodacia doba Tovarov „na objednávku“ je rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých Tovarov u dodávateľov Predávajúceho. Ak by bol Tovar „na objednávku“ nedostupný dlhšie ako 5 dní, Kupujúci bude kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom za účelom upresnenia termínu dodania Tovaru alebo navrhnutia výmeny za alternatívny Tovar, ktorý je skladom alebo sa dohodne zrušenie Kúpnej zmluvy. V takomto prípade, ak bola platba uhradená vopred, je Kupujúcemu finančný rozdiel poukázaný na jeho účet do troch pracovných dní od zrušenia Kúpnej zmluvy.

4) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar „na objednávku“, u ktorého nepostupoval podľa bodu 3), najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.

5) Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar v stanovenej 30-dňovej lehote, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

6) Predávajúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak zistí, že Tovar, ktorý je „na objednávku“, bude nedostupný viac ako 30 dní alebo nebude dostupný vôbec a Kupujúci nesúhlasí so zmenou Tovaru. Pokiaľ je týmto spôsobom nedostupná len časť Tovaru tvoriaceho predmet Kúpnej zmluvy, je Predávajúci povinný e-mailom navrhnúť Kupujúcemu vybavenie len časti Objednávky. Ak Kupujúci nesúhlasí má Predávajúci právo odstúpiť od celej Kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7) Kupujúci je informovaný o zaslaní Tovaru e-mailom resp. telefonicky.

8) Tovar je dodávaný prostredníctvom logistickej spoločnosti GLS alebo Packeta. Tovar je doručovaný na adresu uvedenú v objednávke alebo na výdajne miesto vybrané pri objednávke. Tovar je spravidla doručený do 2 dní od zaplatenia objednávky.

9) Zásielka s Tovarom obsahuje faktúru (daňový doklad). Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je Tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne a ak v jeho mene prevezme Tovar iná osoba, táto zodpovedá ako Kupujúci.

10) Nepoškodenie Tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní Tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní Tovaru, nakoľko Tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame Spotrebiteľom rozbaliť Tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený. Pokyny pri preberaní Tovaru: V prípade zistenia viditeľného poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka, štrngot skla pri potrasení balíka, atď.), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, Spotrebiteľ neprevezme zásielku od doručovateľa, ale na mieste spíše s kuriérom škodový zápis a oznámi túto udalosť bezodkladne Predávajúcemu na+421 902 390 216. V prípade zistenia poškodenia dodaného Tovaru po otvorení zásielky v neprítomnosti kuriéra je nutné bezodkladne reklamovať poškodenie najneskôr do 24hod od dodania zásielky priamo u dopravcu a kontaktovať Predávajúceho na+421 902 390 216 na doriešenie náhrady. Z praktického hľadiska je vhodné urobiť fotografický záznam poistnej udalosti pre zrýchlený priebeh vybavenia reklamácie.

11) Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví znaky poškodenia, otvorenia alebo porušenia originálnej zásielky.

12) Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

ČL. 8 POPLATKY ZA DOPRAVU A BALNÉ

1) Predávajúci poskytuje balné bezodplatne – ZADARMO.

2) Spôsob dodania Tovaru:

a) osobný odber na odberných miestach v čase otváracích hodín: predajňa Hudry Hudry, Hlavná 39, 080 01 Prešov
b) Kuriér GLS – Tovar bude zaslaný prostredníctvom logistickej služby GLS

c) výdajné miesto spoločnosti Packeta – Tovar bude zaslaný prostredníctvom logistickej služby Packeta na výdajné miesto zvolené v objednávke

3) Cena dopravy pre dodanie tovaru:

a) prostredníctvom logistickej služby GLS na území Slovenskej republiky je 4,50 EUR
b) prostredníctvom logistickej služby Packeta na území Slovenskej republiky 3,85 EUR

4) Cena dopravy pre dodanie tovaru mimo SR je spoplatnené podľa hmotnosti balíka a výšky poistenia. Pre viac informácií nás kontaktujte na shop@hudryhudry.sk alebo na tel.č. +421 902 390 216. Objednávku prostredníctvom e-shopu nie je možné podať do inej krajiny ako SR, preto o Kúpnej zmluve s dodávkou do iných krajín bude vykonaná dohoda prostredníctvom elektronickej pošty Predávajúceho a Kupujúceho.

ČL. 9 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1) Kupujúci je najmä povinný:

a) prevziať objednaný Tovar,

b) zaplatiť za Tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu,

2) Predávajúci je povinný:

a) dodať kupujúcemu Tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b) spolu s Tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu dokumenty k Tovaru najmä faktúru za tovaru a návod na obsluhu v spisovnej slovenčine.

ČL. 10 REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV

1) Obchodní partneri berú na vedomie, že sa na nich nevzťahujú podmienky záruky pre Spotrebiteľov, ale sú upravené Obchodným zákonníkom a záručná doba môže byť kratšia a doba vybavovania reklamácie je 6 mesiacov odo dňa vybavenia reklamácie výrobcom, dodávateľom.

ČL. 11 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2) Predávajúci sa zaväzuje k neposkytnutiu osobných údajov Kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie Tovaru alebo štátnym orgánom v prípade výkonu kontroly.

3) Predávajúci od Kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, v prípade obchodného partnera IČO a DIČ.

4) Osobné údaje Kupujúceho sú spracovávané výlučne za účelom vybavenia jeho objednávky, pokiaľ Kupujúci nepostupoval podľa ods. 5 tohto článku.

5) Spracovaním osobných údajov na marketingové účely sa rozumie najmä sumarizovanie jednotlivých Objednávok Kupujúceho za účelom poskytnutia dodatočných zliav, zasielanie informačných e-mailov na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri registrácii, prípadne telefonické kontaktovanie Kupujúceho za účelom informovať ho o aktuálnych novinkách a akciách e-shopu.

6) Predávajúci zabezpečuje ochranu osobných údajov pred neoprávneným sprístupnením tretím osobám spôsobom uvedeným v bezpečnostnej smernici o ochrane osobných údajov.

7) Kupujúci môže súhlas so spracovaním osobných údajov písomne odvolať a to zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov adresovaný na Mgr. Vladimíra Rojáková – Hudry Hudry, Štefánikova 3874/4, 080 01 Prešov alebo e-mailom na shop@hudryhudry.sk. Po doručení odvolania osobné údaje Kupujúceho likvidujeme v súlade s bezpečnostnou smernicou na ochranu osobných údajov.

ČL. 12 REKLAMAČNÝ PORIADOK

Účelom tohto reklamačného poriadku je upresnenie postupu Spotrebiteľa a Predávajúceho v prípade, že napriek všetkému úsiliu Predávajúceho o zachovanie vysokej kvality ponúkaného Tovaru, vznikne na strane Spotrebiteľa oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného Tovaru.

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle Zákona, zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOS“).

I – Prevencia

1) Pri výbere Tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám Spotrebiteľa. Spotrebiteľ pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania Tovaru. Len Tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia Tovaru.

2) Počas celej doby používania zakúpeného Tovaru je nutné, aby Spotrebiteľ venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto Tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.

3) Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu Tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba Tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Predávajúci poskytuje svojim Spotrebiteľom prostredníctvom Záručného listu a ďalších informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného Tovaru. V prípade dodatočných otázok je Predávajúci pripravený poskytnúť Spotrebiteľovi i ďalšie informácie, ktoré potrebuje k starostlivosti o vybraný Tovar.

4) Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou Tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže Tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

II – Základné podmienky reklamácie

1) Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi za to, že predávaný Tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou Tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.

2) Ak sa vyskytne na zakúpenom Tovare v záručnej dobe chyba, má Spotrebiteľ právo tuto chybu reklamovať.

3) Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) Tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

4) Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

5) Spotrebiteľ má podľa § 18 ods. 3 ZoOS v spojení s § 622 a 623 OZ právo

a)ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a  Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť, resp. zabezpečiť jej odstránenie,

b)ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu alebo závažnosť chyby, môže Spotrebiteľ požadovať namiesto odstránenia chyby výmenu veci alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti,

c)ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy; to platí aj ak sú  chyby síce odstrániteľné, ale pre opätovné vyskytnutie tej istej chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb nemožno vec riadne užívať,

d)ak ide o inú neodstrániteľnú chybu ako podľa písm. c), má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6) Ak uplatní Spotrebiteľ právo zo zodpovednosti za chyby predaného Tovaru (reklamáciu) riadnym spôsobom, určí poverený zamestnanec na základe rozhodnutia Spotrebiteľa o požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie (bod 5.) spôsob vybavenia reklamácie opravou, výmenou, vrátením Kúpnej ceny, poskytnutím primeranej zľavy alebo zamietnutím reklamácie. Poverený zamestnanec o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní.

7) Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Spotrebiteľ je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný.

III – Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1) Reklamácia musí byť písomná a podpísaná Spotrebiteľom. Vzor reklamačného formulára je prílohou VOP. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v predajni Hudry Hudry, Hlavná 39, 080 01 Prešov v pracovných dňoch pondelok – piatok od 9:30 do 18:00 alebo v sobotu od 9:30 do 12:00, kontaktné tel. číslo:+421 902 390 216, kontaktný e-mail: shop@hudryhudry.sk. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu osobne, poprípade poštou/kuriérom. Tovar zaslaný poštou/kuriérom musí byť riadne zabalený a musí byť doručený Tovar; odporúča sa zásielku zaslať doporučene prípadne i ako poistenú zásielku. Tovar zaslaný s reklamáciou na dobierku nebude Predávajúci preberať.

2) Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je predložený Tovar a spotrebiteľ predloží originálny doklad o kúpe tovaru u Predávajúceho.

3) Poverený pracovník je povinný vydať Spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o vykonaní prípadnej opravy a o dobe jej trvania. Inak bude toto potvrdenie zaslané Spotrebiteľovi poštou najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

4) Akonáhle Spotrebiteľ uplatní niektoré z práv podľa bodu II. 5., je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s Predávajúcim / povereným pracovníkom inak.

IV – Lehoty pre uplatnenie reklamácie

1) Reklamácia musí byť riadne podaná v záručnej dobe. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila, inak prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní Tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru.

2) Doba od riadneho uplatnenia reklamácie až do doby, keď Spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového Tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

3) Reklamácia, ktorú Spotrebiteľ riadne uplatní do dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, môže byť zo strany Predávajúceho zamietnutá len na základe odborného posúdenia v zmysle ZoOS.

V – Odstrániteľné chyby

1) Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita Tovaru.

2) V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chyby odstrániť, resp. zabezpečiť ich odstránenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3) O vykonaní opravy rozhodne Predávajúci / poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opraveného Tovaru Spotrebiteľom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou); Tovar reklamovaný poštou bude odoslaný poštou, pokiaľ sa Predávajúci a Spotrebiteľ nedohodnú inak.

4) Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu Tovaru len ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene Tovaru, alebo závažnosti chyby.

5) V prípade odstrániteľnej chyby má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:

a)reklamácia nebola vybavená do 30- tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode alebo

b)Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb Tovar riadne používať.

O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí Tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

VI – Neodstrániteľné chyby

1) Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

2) Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol Tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má Spotrebiteľ právo:

a)požadovať výmenu Tovaru za nový bezchybný alebo

b)odstúpiť od Kúpnej zmluvy

3) V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu Tovaru ako Tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

ČL. 13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. Zmeny a doplnenia VOP sú platné od ich zverejnenia na www.hudryhudry.sk.

2) Kupujúci odoslaním Objednávky súhlasí so znením týchto podmienok a je s nimi uzrozumený.

3) Predávajúci upozorňuje, že informácie na www.hudryhudry.sk môžu byť menené a aktualizované bez skoršieho upozornenia Kupujúceho a Predávajúci nenesie zodpovednosť za priamu, nepriamu alebo mimoriadnu škodu voči iným stranám spôsobenú použitím informácií z www.hudryhudry.sk.

4) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 20.02.2021

Hudryhudry.sk