Robot Edko 3 (pracovný zošit na izoláciu prvej a poslednej hlásky)

7,50 

Nie je na sklade

Kategória: Značka:

Popis

HĽADÁME PRVÉ A POSLEDNÉ HLÁSKY.  Pracovný zošit na rozvíjanie sluchovej izolácie hlások. Už tretí diel úspešnej edície na podporu fonematického uvedomovania.

Fonematické uvedomovanie je jednou z najdôležitejších schopností učenia sa čítať a písať. Je to schopnosť uvedomovať si, že slová majú nielen svoj význam, ale skladajú sa z reťazca zvukov – hlások. Táto schopnosť nie je vrodená, dá sa však cielene trénovať. Deti, ktoré majú lepšie rozvinuté fonematické uvedomovanie v predškolskom veku, si ľahšie osvoja techniku čítania a rýchlejšie sa naučia písať bez chýb. Pracovný zošit Robot Edko 3 ponúka rozmanité hravé aktivity rozvíjajúce schopnosť vyčleňovať prvú a poslednú hlásku v  slovách.

Deti úlohami sprevádza milá postavička robota Edka a jeho kamarátky Hanky. Je určený deťom vo veku od 5 a ½ roka, ale i starším deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Obsahuje 40 strán A4: 15 pracovných listov na identifikáciu prvej hlásky, 15 pracovných listov na určenie poslednej hlásky a 5 pracovných listov na záverečné opakovanie a precvičenie danej zručnosti. Súčasťou je i krátke odborné východisko, info, ako ako so zošitom pracovať a zoznam cieľových slov. Úlohy sú hravé, rozmanité a navrhnuté tak, aby udržali detskú pozornosť a deti bavili. Aktivity rozvíjajú okrem fonematického porozumenia i pozornosť, kritické myslenie a grafomotoriku. Deti sa zoznámia i s tvarmi veľkých písmen slovenskej abecedy.

Pracovný zošit využijú rodičia, pedagógovia v MŠ i v ZŠ, logopédi a špeciálni pedagógovia.

Odporúča Slovenská asociácia logopédov. Obsah v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

Autorky: Mgr. art. Mgr. Martina Zubáková, PhD., PaedDr. Lucian Senajová Dobrodenková
Ilustrátorka: Mgr. arch. Elena Rabčanová
Recenzentky: Mgr. Eva Kišová, logopedička; Mgr. Mária Boledovičová, učiteľka v MŠ

„Pracovný zošit sa primárne zameriava na rozvoj schopnosti izolovať prvú a poslednú hlásku, keďže vzhľadom na súčasné výskumy je schopnosť fonematického uvedomovania jedným z najlepších prediktorov dobrého čítania. V rámci predškolskej prípravy je danej schopnosti potrebné venovať priestor.  Popri hlavnom zámere sa objavuje aj zoznamovanie detí s tvarmi grafém veľkej abecedy a rozvoj aktívnej i pasívnej slovnej zásoby, keďže autorky zvolili i menej frekventované slová (zoznam slov je priložený). Rôznym formulovaním podobných úloh cielili autorky i na rozvoj porozumenia. Pri každej cieľovej hláske je pomocný obrázok a k nemu zaujímavosť alebo otázka, čo dáva dieťaťu možnosť rozvoja kritického myslenia. Obťahovaním písmen, vyfarbovaním obrázkov, ktoré autorky cielene podávajú vo forme omaľovániek, sa rozvíja i grafomotorika a písanie. Tento hravý pracovný zošit odporúčame, lebo škola i učenie hrou je oveľa efektívnejšie. Jeho využitie je možné v posledných ročníkoch materských škôl, prípravných a prvých ročníkoch základnej školy, v špeciálno-pedagogických poradniach, na logopedickej terapii ako i v domácom prostredí.“ Mgr. Eva Kišová, logopedička, ZŠI pre žiakov s NKS, Jamník, Elokované pracovisko Žilina

„Pracovný zošit Robot Edko 3 je skvelou pomôckou na rozvíjanie a trénovanie ďalšej schopnosti v rámci fonematického uvedomovania. Keď deti dokážu vyčleniť zo slov prvú a poslednú hlásku, dostanú sa o veľký krok bližšie ku zvládnutiu čítania a písania. Prechod od izolovania slabiky k izolovaniu hlásky môže byť pre deti náročný. Tento pracovný zošit však ponúka množstvo krásne ilustrovaných úloh, vďaka ktorým si deti túto schopnosť upevnia. Každý pracovný list je zameraný na inú hlásku, a tak sa deti zoznámia postupne so všetkými. Zaujímavú otázku na začiatku PL považujem za motivačný moment, ale aj rozširovanie všeobecných vedomostí detí. Úlohy sa striedajú tak, že sa vyžaduje kladná aj záporná odpoveď – označiť slová, ktoré sa začínajú/končia danou hláskou, a slová, ktoré sa na ňu nezačínajú/nekončia ňou. Vyžadované odpovede majú rôznu formu – zakrúžkovať, vyfarbiť, spojiť, prečiarknuť, spočítať, odfajknúť, doplniť atď. Tým dosiahli autorky pestrosť, práca s pracovným zošitom tak nebude pre deti monotónna, rôznorodosť zadaní naopak zaujme a zároveň vyžaduje od detí udržanie pozornosti. Prostredníctvom tohto materiálu môžu kolegyne v MŠ plniť ciele vyplývajúce zo  Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ (výkonové štandardy „Vyčlení začiatočnú hlásku slova“ a „Identifikuje niektoré písmená abecedy“)“. Mgr. Mária Boledovičová, učiteľka v SMŠ Krtko, Bratislava

40 strán A4, maľovankové č-b ilustrácie.